Generelle salgsbetingelser for leveranser i Norge

1. GENERELT

Disse betingelser er gyldige for alle leveranser fra Biovac Environmental Technology AS, heretter bare kalt BIOVAC, med mindre annet er skriftlig avtalt i forbindelse med denne kontrakt.

De generelle salgsvilkår rangeres foran andre avtaler og dokumenter som tidligere er gitt i forbindelse med denne avtalen og tidligere avtaler, inkludert kundens generelle innkjøpsvilkår, dersom slike er utarbeidet.
Disse betingelser kan bare endres dersom partene i felleskap skriftlig avtaler dette.

2. LEVERINGSOMFANG

2.1 Privat kunde
Produktet skal være leveringsklart til avtalt leveringstid. Dersom det ikke er inngått avtale om leveringstid, skal produktet leveres uten unødig opphold. Hvis kunden ikke kan hente eller motta produktet til avtalt tid, vil lagring besørges for kundens regning og risiko. Bestillinger er bindende, men avbestilling kan skje i de tilfeller kunde ikke får utslippstillatelse fra kommunen.

2.2 Bedriftskunde
Leveringsomfanget er fastlagt på BIOVAC formular for ordrebekreftelse. Alle gyldige vedlegg skal være nevnt i ordrebekreftelsen.

3. PRISER
3.1 Privat kunde Alle priser er inkl. mva. og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert. Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at selgers tilbud er i overensstemmelse med kjøpers formål.

Vi tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra selger til kjøpers aksept, samt trykkfeil i prislister og annet skriftlig materiell.

Tilbud gitt av selger er knyttet til en spesifikk forespørsel, og selger forbeholder seg retten til å revidere dets tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner. Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted, skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende.

Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalingssikkerhet for hele eller deler av leveransen.
Paller, emballasje og heising utover normal lossing belastes separat. Emballasje tas ikke retur med mindre dette er særskilt avtalt.

3.2 Bedriftskunde Alle priser er oppgitt i angitt valuta ekskl. merverdiavgift, skatt og øvrige avgifter med mer. Alle priser baserer seg på de import-, skatte- og avgiftsregler som er gyldige på kontraktsdatoen. Dersom ikke annet er avtalt, er kunden ansvarlig for transportkostnader, forsikring, toll og andre avgifter som beskrevet under vilkårene EXW (INCOTERMS 2020). Emballasje er ikke inkludert i prisen.

4. BETALING
Betaling skal skje netto pr. 10 dager fra levering. Ved leveranser over verdi tilsvarende NOK 500.000,- skal kunden stille tilfredsstillende bankgaranti godkjent av BIOVAC, eller etter nærmere avtale. Ved oppdelte leveranser skal utstyr faktureres etter hvert som det leveres, eller iht. fakturaplan.

Ved forsinket betaling skal kjøper betale morarente på forsinket beløp iht. «Lov om renter ved forsinket betaling m.m.» §3, i tillegg til et purregebyr iht. gjeldende sats fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet.

Dersom kunden ved avtalt leveringstid ikke kan, eller ønsker å avhente varene på BIOVAC lager, vil varene bli fakturert som om levering har funnet sted. Om varene ikke kan faktureres, vil rentebelastning finne sted.

5. GYLDIGHET

5.1 Privat kunde
Avgitte tilbud har normalt en gyldighet på 30 dager. Leveringsavtale er først inngått når BIOVAC ordrebekreftelse foreligger.

5.2 Bedriftskunde
Avgitte tilbud har normalt en gyldighet på 3 måneder. Leveringsavtale er først inngått når BIOVAC’ ordrebekreftelse foreligger.

6. LEVERINGSTID
Leveringstid skal fremgå av vår ordrebekreftelse/leveringskontrakt. I de tilfeller hvor levering er avhengig av opplysninger fra kunden, og disse ikke fremskaffes til avtalt tid, kan BIOVAC fastsette ny leveringstid.

7. LEVERINGSBETINGELSER

7.1 Privat kunde
Varene er levert og merket i samsvar med BIOVAC standard praksis, dersom ikke spesiell merking, pakking eller andre forhold er skriftlig avtalt på forhånd. Varene leveres DAP (INCOTERMS 2020).

Andre leveringsbetingelser må i forkant avtales skriftlig. Dersom leveringsadresse avviker fra fakturaadresse, er det kundens ansvar å informere om dette. Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap voldt av leveransen på andre ting eller eiendom etter at levering har funnet sted, med mindre leverandøren har utvist grov uaktsomhet.

7.2 Bedriftskunde
Varene er levert og merket i samsvar med BIOVAC standard praksis, dersom ikke spesiell merking, pakking eller andre forhold er skriftlig avtalt på forhånd. Varene leveres EXW (INCOTERMS 2020), emballasje er ikke inkludert. Andre leveringsbetingelser må i forkant avtales skriftlig. Dersom leveringsadresse avviker fra kontoradresse, er det kundens ansvar å informere om dette. Dersom kunden ønsker forsikring, må dette bestilles særskilt for kundens regning.

8. KRAV TIL LEVERANSEN

8.1 Kvalitetskrav
a) Varene skal oppfylle de krav som er angitt i kontrakten.

b) Er kvalitetskrav ikke spesifikt angitt i kontrakten, gjelder slike kvalitetskrav som er vanlige for varer av den aktuelle type.

c) Varene skal tilfredsstille de krav i lover og forskrifter som gjaldt på avtaletidspunktet.

d) Varene skal være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare eller beskytte leveransen.

8.2 Selgerens opplysningsplikt
Selger skal sørge for at veiledning knyttet til spesielle krav til oppbevaring, montering, bruk, drift og vedlikehold, er tilgjengelig for Kjøper. Informasjonen skal foreligge på norsk.

8.3 Kjøperens spesifikasjoner
Kjøper bærer risikoen for konsekvenser ved i sine spesifikasjoner. Han bærer også risikoen for kvalitet og anvendelighet av materialer som han leverer, for anvendeligheten av navngitte produkter som han krever brukt, samt for andre ytelser som han fremskaffer eller krever brukt i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.

9. PRODUKTEGENSKAPER

9.1 Privat kunde
Alle produkter leveres iht. våre leverandørers til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt. Ved bestilling av produkter som skal tilpasses individuelt, er det kundens ansvar å spesifisere hvilke tilpasninger som skal gjøres. Kunden bærer risikoen for at de spesifikasjoner som gis er korrekte og tilstrekkelige. For øvrig gjelder forbrukerkjøpsloven § 48.

9.2 Bedriftskunde
Alle produkter leveres iht. våre leverandørers til enhver tid gjeldende standard for det aktuelle produkt. Ved bestilling av produkter som skal tilpasses er det kundens ansvar å spesifisere tilpasningen.

10. SALGSPANTERETT

BIOVAC har salgspanterett i leverte varer inntil varene er fullt betalt. Oppgjør ved veksel eller annet betalingsdokument som er innløsbart med regressansvar for BIOVAC medfører ikke bortfall av panterett.

11. OVERGANG AV RISIKO

Ansvaret og risikoen for varene går over til kunden i samsvar med bestemmelsene i INCOTERMS 2020.

12. RETUR/KANSELLERING

Retur av varer kan bare finne sted med BIOVAC forutgående skriftlige samtykke og skjer for kundens regning og risiko. Retur vil kun aksepteres av BIOVAC innenfor en tidsperiode på tre – 3 – måneder etter avsluttet prosjekt eller leverte enkeltordrer. Ved retur av standard lagervarer i uåpnet eller ubrukt stand, krediteres kunden med inntil 70 % av fakturaverdien.

Dersom tvingende forhold gjør det nødvendig for kunden å kansellere kontrakt og BIOVAC godkjenner dette skriftlig i forkant, har BIOVAC rett til å fakturere et kanselleringsgebyr som beregnes i forhold til graden av ferdigstilling på varene, dog minimum 30 % av kontraktsverdien. Det kan ikke påregnes retur av spesialbestilte varer.

13. INSPEKSJON OG TESTER

a) Sluttkontroll og eventuell idriftsettelse av levert utstyr skal alltid skje i samsvar med BIOVAC datablad og instruksjonsmanualer for leverte produkt, eller etter spesielle skriftlige avtaler.
b) Dersom det kreves klassesertifikater/godkjenninger ut over de som innehas til en spesiell levering, vil disse bli fakturert til selvkost.

14. HMS

I den grad det er krav om det, vil BIOVAC sørge for at biler, løfteredskap og utstyr som befinner seg på Kjøpers prosjekter er sertifisert iht. gjeldende regler, at førere av disse har de nødvendige sertifikater og opplæring i bruk, at BIOVACS representanter ved opphold på Kjøpers prosjekter er iført pålagt verneutstyr som hjelm og vernesko.

15. MOTTAKSKONTROLL – REKLAMASJON

15.1 Privat kunde
Kjøper er forpliktet til å inspisere varene straks etter mottakelsen, herunder kontrollere at det er overensstemmelse mellom ankomne/mottatte varer og følgeseddel, og i rimelig grad foreta kvalitetskontroll både ved henting, og forestått levering fra Biovac.

Utpakningskontroll skal foretas i samsvar med god praksis for de aktuelle varene. Eventuelle avvik eller synlige skader skal ved eller uten ugrunnet opphold etter ankomst eller ved avhenting reklameres til transportør og Biovac.
Kjøper må dokumentere/påvise slike skader og mangler. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom Kjøper ikke varsler Biovac uten ugrunnet opphold om mangel, som Kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig straks feil er oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

Ved reklamasjon, kan du registrere saken ved å gå inn på vårt reklamasjonsskjema ved å trykke her.

Utbedring av omforente reklamasjonsforhold utføres i ordinær arbeidstid mellom kl. 08:00 – 16:00 dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Varen må oppbevares og emballeres forsvarlig slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjonen. For øvrig gjelder de absolutte reklamasjonsfristene etter forbrukerkjøpsloven § 27 og håndverkertjenesteloven. § 22.

15.2 Bedriftskunde
a) Kjøper er forpliktet til å inspisere varene straks etter mottakelsen, herunder kontrollere at det er overensstemmelse mellom ankomne/mottatte varer og følgeseddel, og i rimelig grad foreta kvalitetskontroll både ved henting, og forestått levering fra Biovac. Utpakningskontroll skal foretas i samsvar med god praksis for de aktuelle varene. Eventuelle avvik eller synlige skader skal ved eller uten ugrunnet opphold etter ankomst eller ved avhenting reklameres til transportør og Biovac. Kjøper må dokumentere/påvise slike skader og mangler. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom Kjøper ikke varsler Biovac uten ugrunnet opphold om mangel som Kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig straks feil er oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

b) BIOVAC garanterer å reparere/erstatte BIOVAC-fabrikkert utstyr som er beheftet med produksjonsfeil i en periode på 24mnd., forutsatt at utstyret i denne perioden har vært håndtert og lagret på en forsvarlig måte. BIOVAC reklamasjonsansvar omfatter således ikke feil og mangler som har oppstått på grunn av brukerfeil, uriktig bruk/montasje, manglende service eller inngrep fra uautorisert personell. For utstyr som BIOVAC godkjenner returnert, skal frakt være forhåndsbetalt av kunden. Dersom det er en reklamasjonsreparasjon/erstatning vil BIOVAC levere reparasjonen/erstatningen DDP (INCOTERMS 2020). Erstatningsdeler faktureres ved levering, men vil, dersom det er et reklamasjonsansvar, bli kreditert ved mottatt retur av utskiftede deler.

c) Dersom det er nødvendig å utføre reklamasjonsservice /reparasjon hos kunden, vil reise- og oppholdsutgifter bli belastet. Arbeidstid for reparasjon eller utskifting av deler dekket av denne reklamasjon vil skje for vår regning, mens reise- og ventetid vil bli fakturert etter gjeldende satser.

d) BIOVAC bærer ikke i noe tilfelle ansvaret for anleggets funksjonalitet med mindre BIOVAC personale har forestått idriftsettelse og sluttester, da BIOVAC i slike tilfeller ikke har muligheter til å avdekke feil på installasjonstidspunktet. Dette ansvaret påligger derfor den som idriftsetter anlegget.
e) BIOVAC forbeholder seg retten til å foreta endringer eller forbedringer i sine produkter uten å måtte foreta utskiftinger i produkter som allerede er solgt.

f) BIOVAC reklamasjonsansvar opphører i sin helhet dersom varen ikke har vært lagret, installert, brukt og vedlikeholdt i henhold til BIOVAC retningslinjer og normal praksis for denne type utstyr. Videre opphører reklamasjonsrett og ethvert BIOVAC ansvar dersom varen er blitt modifisert/endret uten BIOVAC skriftlige forhåndsgodkjenning.

g) Med unntak av den reklamasjon som uttrykkelig er stillet under pkt. b), c) og d) foran, bærer BIOVAC ikke ansvar for noe tap eller noen skade verken direkte eller indirekte som følge av feil eller mangler i de varer og/eller tjenester som er levert av BIOVAC.

i) BIOVAC samlede ansvar, herunder ethvert reklamasjonsansvar og erstatningsansvar, vil i ethvert tilfelle være avgrenset mot indirekte/avledede tap og er begrenset oppad til kjøpesummen for den aktuelle bestillingen.

16. OPPLÆRING

Opplæring i bruk av BIOVAC produkter ut over det som fremgår av BIOVAC standard dokumentasjon, inngår ikke i leveransen og eventuelle kurs mv. må avtales særskilt.

17. TAUSHETSPLIKT

Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre partens forretningsmessige forhold.

18. FORCE MAJEURE

Dersom uventede og uunngåelige hendelser gjør det umulig for BIOVAC å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt, skal BIOVAC straks informere kunden om dette og om de årsaker som umuliggjør leveransen. Med «force majeure» menes i denne sammenheng hendelser som er utenfor kontraktspartenes kontroll og som hindrer gjennomførelsen av kontrakten, herunder, men ikke begrenset til krig, fiendtlige handlinger, streik, lockout, jordskjelv, brann og andre naturkatastrofer, sykdom, forsinkelser eller mangler ved leveranser fra underleverandører. BIOVAC er ansvarsfri for uteblitt, forsinket, endret og/eller mangelfull levering i force majeure-tilfellene.

19. TVISTER

Eventuelle tvister om forståelsen av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene er enige om å bringe saken inn for voldgift. Tvistemål skal avgjøres etter norsk rett. Verneting er Nedre Romerike tingrett.