Slamsikring og etterpolering

I noen tilfeller må man ta ekstra hensyn til resipienten i forhold til utslipp av renset avløpsvann, enten fordi man ønsker å forlenge levetiden til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det finnes drikkevannskilder e.l. man ikke ønsker skal bli forurenset.

Slamsikring

Biovac slamsikring selvfall

Biovac slamsikring med selvfall

Biovac slamsikring med pumpe

Biovac slamsikring med pumpe

Produktinformasjon

Biovac slamsikring for effektiv tilbakeholdelse av slam og flytslam etter minirenseanlegg.

Biovac slamsikring leveres i 2 modeller. Slamsikringskum for selvfall, eller slamsikringskum med integrert pumpekum for pumping til ikke trykksatt utslippsgrøft. Biovac slamsikring med pumpekum leveres med pumpe og alarm. Pumpevolum på 35 l per pumpestøt. Alarmen kobles til styringsenheten i minirenseanlegget.

Slamsikringskummen fordeler vannstrømmen over et stort areal som reduserer hastigheten på vannet. Dette gjør at slammet i det innkommende vannet sedimenteres effektivf, og man forhindrer slamflukt.

Begrensinger

Denne løsningen benyttes ved enkle utslippsgrøfter uten krav til støtvolum, pumpekapasitet og trykksetting av utslippsgrøft (infiltrasjon).

Produktfordeler

Hvorfor velge Biovac slamsikring:

  • Stopper eventuell slamflukt og biologisk materie etter minirenseanlegg
  • Forlenger levetiden til etterfølgende utslippsgrøfter
  • Mulighet for enkel prøvetaking etter minirenseanlegg
  • meget tømmevennlig design
Dimensjonering

Dimensjoneringstabell for slamsikringskum med pumpe

dimensjoneringstabell-slamsikring

Spesifikasjoner

5 personer (1 hus)

slamsikring-5-pe

10 personer (2 hus)

slamsikring-10-pe

15 personer (3 hus)

slamsikring-15-pe

Hygienisering

Biovac slamsikring selvfall

Biovac slamsikring med hygienisering. Selvfall

Biovac slamsikring med pumpe

Biovac slamsikring med hygienisering. Pumpe

Produktinformasjon

Biovac hygienisering

  • Biovac® hygienisering leveres i 2 modeller. Hygienisering for selvfall eller hygienisering med integret pumpekum for pumping til utlippsgrøft, der grøften ikke skal trykksettes. Se dimensjoneringstabell.
  • Biovac® hygienisering med pumpekum leveres med hygieniseringsenhet, pumpe og alarm. Pumpevolum på 35L per pumpestøt.
  • Alarmen kobles til styringsenheten i minirenseanlegget.
  • Hygieniseringen doseres fra styrings-systemet til Biovac® minirensanlegg og er tilpassetmengde renset avløpsvannet ut fra minirenseanlegget.
  • Hygieniseringskummen fordeler vann-strømmen over et stort areal som reduserer hastigheten på vannet. Dette gjør at slammet i det innkommende vannet sedimenteres effektivt og man forhindrer slamflukt.

Begrensinger

Denne løsningen benyttes ved enkle utslippsgrøfter uten krav til støtvolum, pumpekapasitet og trykksetting av utslippsgrøft (infiltrasjon).

Etterpolering med H2O2

Etterpolering med hyrogenperoksid (H2O2)

Desinfisjon av renset avløpsvann med hydrogenperoksyd for effektiv fjerning av bakterier
• Hydrogenperoksid utgjør ingen miljø- eller helserisiko for resipienten
• Hygienisert avløpsvann vil ligge godt under l000 TKB/l00ml. Dette til fredsstiIler krav til god badevannskvalitet.
• Stopper eventuell slamflukt og biologisk materie etter minirenseanlegg
• Forlenger levetiden til eventuell etterfølgende utslipssgrøft
• Mulighet for enkel prøvetakning etter minirenseanlegg
• Meget tømmevennlig design

hydrogenperoksid som desinfeksjonsmiddel

Rapport: ”Desinfeksjon av renset avløpsvann med hydrogenperoksid (H2O2). Bioforsk 20.12.2007”
… med den H2O2 konsentrasjon Biovac beskriver, anses det som lite sannsynlig at bruk av hydrogenperoksid som desinfeksjonsmiddel for reduksjon av sykdomsfremkallende organismer i renset avløpsvann fra Biovac minirenseanlegg vil utgjøre noen miljø- eller helserisiko i resipienten, forutsatt at doseringen fungerer som beskrevet.”

Dimensjonering

Dimensjoneringstabell

Hygienisering med pumpe

dimensjoneringstabell-slamsikring

Spesifikasjoner

5 personer (1 hus)

slamsikring-5-pe

10 personer (2 hus)

slamsikring-10-pe

15 personer (3 hus)

slamsikring-15-pe

Vannmettet etterpolering

Produktinformasjon

Haco vannmettet etterpolering med eller uten hygienisering

Godkjenningsordningen NS12566-3 tilsier at alle minirensanlegg skal ha renseffekt på 90% fjerning av organisk materiale, BOF5 og 90% fjerning av fosfor. Godkjenningsordningen inneholder ingen krav til bakteriereduksjon. I de tilfellene hvor kommunene krever at det skal tas spesielle hensyn til resipienter som badevann, drikkevann og sårbar natur kan de sette strengere rensekrav.

Haco® vannmettet EP filter i kombinasjon med hygiensiering med bruk av hydrogenperoksid benyttes i de tilfellene der det er krav om reduksjon av bakterier.
Løsningen består alltid av en slamsikringskum, et vannmettet etterpoleringsfilter med filtermasse beregnet for dette formålet og doseringspumpe for hydrogenperoksid.

Produktfordeler

hvorfor velge Haco® etterpolering

• Desinfeksjon av renset avløpsvann med hydrogenperoksyd sammen med vanmettet filter for effektiv fjerning av bakterier
• Effektiv tilbakeholdelse av restorganisk stoff og restfosfor
• Begrenser gjengroing av etterfølgende utslipssgrøfter
• Hygienisert avløpsvann vil ligge under l000 TKB/l00ml.
• Hydrogenperoksid utgjør ingen miljø- eller helserisiko for resipienten

Spesifikasjoner

Vannmettet etterpolering 1 hus

vannmettet-ep-1-hus

Vannmettet etterpolering 2 hus

vannmettet-ep-2-hus

Doseringsutstyr hygienisering

doseringsutstyr-ep