Utslippssøknad

BIOVAC KAN HJELPE DEG MED UTSLIPPSSØKNADEN

Om den som prosjekterer ikke ønsker å påta seg alt papirarbeidet i forbindelse med søknadsskrivingen, kan Biovac være behjelpelig med dette.

Send oss en e-post til soknad@biovac.no med følgende informasjon:

 • Dokumentasjon og informasjon om prosjektet (prosjektbeskrivelse m/tegning) inkl. navn og kontaktinfo
  på tiltakshaver
 • Dokumentasjon og informasjon om hvem som skal prosjektere anlegget (PRO)
 • Dokumentasjon og informasjon om hvem som skal utføre jobben (UTF)

LINK TIL SKJEMA

Biovac blir ansvarlig søker i prosessen

På grunnlag av disse opplysningene skriver vi søknaden for deg, og sender denne til kommunen. Biovac står dermed som ansvarlig søker for installasjon av minirenseanlegget (SØK). Prisanslag fra 4.125,- inkludert mva. Ønsker du vår hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med oss!

Beskrivelse

 • Som boligeier må du ha signert en serviceavtale med leverandøren av
  renseanlegget (gjelder i hovedsak minirenseanlegg, men stadig flere kommuner
  krever også dette ved installasjon av gråvannsanlegg)
 • Du trenger en som er ansvarlig prosjekterende (PRO) for hele installasjonen (iht.
  Plan- og bygningsloven). Det vil si en som kan erklære ansvarsrett for hvordan
  prosjektet skal utformes fra husveggen til resipienten – rørgater, plassering
  av renseanlegget, valg av resipient, osv. Ofte er det en lokal entreprenør eller
  rørlegger som påtar rollen som PRO, og i noen tilfeller hele søknadsprosessen fra
  A til Å
 • Når det er klart hvilke aktører du trenger for å fullføre prosjektet, er det ansvarlig
  søker (SØK) som har ansvaret for å fylle ut og sende inn en fullstendig(e)
  søknad(er). Ofte kan du få en lokal konsulent, entreprenør eller rørlegger til å ta
  jobben med å utarbeide og sende søknadene for deg. Biovac kan også hjelpe deg
  med dette.
 • Søker har også ansvaret for å samle inn ansvarsrettene fra de ulike aktørene
  i prosjektet. Disse oversendes kommunen som vedlegg til søknad om tiltak,
  sammen med gjennomføringsplan
 • I tilfeller hvor installasjon og/eller utslipp berører andre parter, må det
  nabovarsles. Dette gjelder både i forhold til tiltak og utslipp i tråd med Plan- og
  bygningsloven, og forurensningsforskriften. Kvittering for nabovarsel sendes
  kommunen sammen med søknad
 • Når tillatelse til tiltak og utslipp er gitt, og alle aktørene har gjort det de skal i
  henhold til dokumentasjon, skal alle som har erklært ansvarsrett sende inn en
  samsvarserklæring til søker, som arkiverer disse. Ansvarlig søker sender så inn en
  søknad om ferdigattest til kommunen.
 • Når ferdigattest er gitt, skal anlegget være klart til å tas i bruk