Utslippssøknad

BIOVAC KAN HJELPE DEG MED UTSLIPPSSØKNADEN

Om du ikke ønsker å påta seg alt papirarbeidet i forbindelse med søknadsskrivingen, kan vi hjelpe deg med dette.

For å kunne hjelpe deg trenger vi følgende informasjon:

 • Dokumentasjon og informasjon om prosjektet (prosjektbeskrivelse m/tegning) inkl. navn og kontaktinfo på tiltakshaver
 • Dokumentasjon og informasjon om hvem som skal prosjektere anlegget (PRO)
 • Dokumentasjon og informasjon om hvem som skal utføre jobben (UTF)

LINK TIL SKJEMA . Grunnlag for hjelp til utslippssøknad

Biovac som ansvarlig søker

På grunnlag av disse opplysningene skriver vi søknaden for deg, og sender denne til kommunen. Biovac står dermed som ansvarlig søker for installasjon av minirenseanlegget (SØK). Prisanslag fra 4.125,- inkludert mva. Evt. dispensasjoner og/eller byggesøknader må avtales spesielt. Kommunale gebyrer og evt. nabovarsling kommer i tillegg.

Du kan også lese mer om utslippssøknaden og hva den skal inneholde på Nibio sine sider

Beskrivelse

 • Som boligeier må du ha signert en serviceavtale med leverandøren av
  renseanlegget (gjelder i hovedsak minirenseanlegg, men stadig flere kommuner
  krever også dette ved installasjon av gråvannsanlegg)
 • Du trenger en som er ansvarlig prosjekterende (PRO) for hele installasjonen (iht.
  Plan- og bygningsloven). Det vil si en som kan erklære ansvarsrett for hvordan
  prosjektet skal utformes fra husveggen til resipienten – rørgater, plassering
  av renseanlegget, valg av resipient, osv. Ofte er det en lokal entreprenør eller
  rørlegger som påtar rollen som PRO, og i noen tilfeller hele søknadsprosessen fra
  A til Å
 • Når det er klart hvilke aktører du trenger for å fullføre prosjektet, er det ansvarlig
  søker (SØK) som har ansvaret for å fylle ut og sende inn en fullstendig(e)
  søknad(er). Ofte kan du få en lokal konsulent, entreprenør eller rørlegger til å ta
  jobben med å utarbeide og sende søknadene for deg. Biovac kan også hjelpe deg
  med dette.
 • Søker har også ansvaret for å samle inn ansvarsrettene fra de ulike aktørene
  i prosjektet. Disse oversendes kommunen som vedlegg til søknad om tiltak,
  sammen med gjennomføringsplan
 • I tilfeller hvor installasjon og/eller utslipp berører andre parter, må det
  nabovarsles. Dette gjelder både i forhold til tiltak og utslipp i tråd med Plan- og
  bygningsloven, og forurensningsforskriften. Kvittering for nabovarsel sendes
  kommunen sammen med søknad
 • Når tillatelse til tiltak og utslipp er gitt, og alle aktørene har gjort det de skal i
  henhold til dokumentasjon, skal alle som har erklært ansvarsrett sende inn en
  samsvarserklæring til søker, som arkiverer disse. Ansvarlig søker sender så inn en
  søknad om ferdigattest til kommunen.
 • Når ferdigattest er gitt, skal anlegget være klart til å tas i bruk