Minirenseanlegg

Biovac minirenseanlegg er biologiske/kjemiske avløpsrenseanlegg for rensing av samlet avløpsvann for inntil 50 personer.
Anleggene er markedsledende i Norge, og står på SINTEF sin liste over godkjente minirenseanlegg. Rensegraden ligger godt innenfor myndighetenes krav på over 90 % rensing av avløpsvannet. I spesielt sårbare områder et minirenseanlegg også kombineres med en etterpoleringsløsning for å oppnå enda mindre belastning på miljøet.

Alltid når det rensede avløpsvannet skal infiltreres i grunnen, anbefaler vi en slamsikring. Slik forlenger du levetiden på utslippsmassene.

Filterbaserte renseanlegg

Haco renseanlegg for gråvann og/eller samlet avløpsvann er dimensjonert og tilpasset ulike forhold og spesielt egnet for sårbare områder.

Anleggene er 100 % biologiske filterbaserte renseanlegg, og oppnår høye renseeffekter blant annet på fosfor, organisk materiale og bakterier.  Det benyttes ikke kjemikalier i renseprosessen.

Det offentlige programmet for naturbasert avløpsteknologi (NAT-programmet 1994-97), dannet grunnlaget for tilvirkningen av VA- Miljøblad nr 49
om våtmarksfiltre, nr 59 om lukkede infiltrasjonsanlegg og nr 60 om biologiske filtre for gråvann. Haco
renseanlegg er dimensjonert og utformet innenfor kravene i de ulike miljøbladene med tilhørende dokumentasjon.

Renseresultatet i Haco renseanlegg vil ikke påvirkes av ujevn bruk/ belastning og dette gjør at de også er velegnet for bruk på hytter.

Anleggene er driftssikre, robuste og har lavt energiforbruk.

Pumpestasjoner

Biovac har også pumpestasjoner for tilkobling til offentlig avløp som er spesielt tilpasset de nordiske forholdene. Anleggene er beregnet for hyttebebyggelse og enkeltstående hus.

Øvrige produkter og tjenester