Prosjekterte renseanlegg

5-10000 pe

 

Biovac har gjennom 40 år levert store avløpsrenseanlegg til både private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess.

Vår prosess kan tilpasses de strengeste krav både med tanke på renseresultater av organisk materiale og bakteriereduksjon. Våre standardiserte anlegg har en rensegrad på 90% på BOF og TotP, men kan enkelt optimaliseres for ytterligere rensing.

SBR prosessen er meget robust og egner seg spesielt god til anlegg som må takle varierende belastning både i konsentrasjon og mengde. Alle anlegg er fullautomatiserte og kan leveres med fjernstyring/overvåking hvis ønskelig.

Godt egnet til utbygging

Alle anleggene vi tilbyr, kan enkelt utvides dersom det er behov for det grunnet anleggenes moduloppbygging. Dette gjør at renseanlegget kan utvides i takt med hytteutbygging, boligfeltutbygging eller ved andre endringer. Investeringskostnadene kan fordeles utover flere år.

 

Kontakt prosjektavdelingen

Om prosessen i Biovac avløpsrenseanlegg

Biovac avløpsrenseanlegg er høygradige aktiv-slam-anlegg med kjemisk felling. Det benyttes en prosess med porsjonsvis behandling, noe som gjør at alt avløpsvann får samme behandling uavhengig av variasjoner i tilrenning (SBR- teknologi). 

Anleggene er tilrettelagt for trinnvis utbygging, noe som gjør at både investerings- og driftskostnader kan fordeles etter utbyggingstakt, og gjør anlegget spesielt godt egnet ved varierende belastning. 

Modul-oppbyggingen gjør det enkelt å utvide eller flytte hele anlegget. Montering, drift og service utføres av vårt landsdekkende nettverk av sertifiserte servicerepresentanter som innehar solid kunnskap og erfaring med Biovac® avløpsrenseanlegg. 

Biovac® biologisk/kjemisk rensing 

Biovac® renseanlegg er høygradige aktiv-slamanlegg med kjemisk felling. Dette er en velkjent prosess med optimal fjerning av både organisk stoff og fosfor. Prosessen gir dessuten høy nitrogenfjerning. Biovac® renseanlegg er bygget opp etter moderne prinsipper innen renseteknologi. 

Anleggene er konstruert for å tilfredsstille dagens strenge miljøkrav, og vi har lagt spesiell vekt på følgende egenskaper: 

  • Godt arbeidsmiljø 
  • Høygradig rensing 
  • Høy driftssikkerhet 
  • Stor fleksibilitet 
  • Lave driftskostnader 
  • Fleksibilitet 

Renseprosessen er bygd opp av tre hoveddeler som ivaretar hver sin del av prosessen: 

  • Mottakstank – denne fungerer som en buffertank når alle reaktorene er inne i en syklus og ikke kan ta imot avløpsvann. Tanken legges normalt under prosessbygget 
  • Reaktortanker – lukkede beholdere der nedbrytningen av næringsstoffer skjer. Tankene plasseres enten i prosessrommet eller ute. Hver reaktortank er i prinsippet et renseanlegg, og anlegget utvides ved å øke antall reaktortanker. 
  • Kjemikalietilsetting – det leveres en kjemikaliepumpe til hver reaktor for fjerning av fosfor 

Moduloppbygging gir stor driftssikkerhet, stor frihet og fleksibilitet under drift. Sesongbestemte belastningsvariasjoner er også et kjent fenomen. For å løse denne typen problem bygges Biovac®-anleggene med flere prosesstanker som arbeider selvstendig. Dette gir eieren muligheten til å stenge ned deler av anlegget i perioder med lav hydraulisk/organisk belastning, samt å utvide anlegget senere til lave kostnader. Dette sikrer best mulige resultater og en kostnadseffektiv drift av anlegget. 

Teknologi 

Biovac® renseanlegg benytter porsjonsvis (SBR) behandling som medfører at alt avløpsvann får samme behandling uavhengig av variasjoner i tilrenningen. Det tilføres ikke vann til reaktorene i sedimenteringsfasen, noe som gir de beste sedimenteringsforholdene og optimale renseresultater.  

Automasjon/styring 

De senere års utvikling innen datateknologi har gjort det mulig å utvikle styringsverktøy som er enkelt, driftssikkert og økonomisk anvendbart også på mindre renseanlegg. Som standard leveres det en robust og driftssikker PLS med touch operatørpanel der driftsoperatøren enkelt kan logge seg på og hente ut driftsdata, driftsparametere, trender, etc. I tillegg leveres rimelige kundetilpassede systemer for fjernovervåking og styring av renseanlegget. 

Biovac® SBR-prosess 

Biovac® renseanlegg er bygget opp av moduler som fungerer som selvstendige renseanlegg. Reaktorene forsynes fra samme mottakstank. Hver enkelt reaktor gjennomgår 5 faser, som totalt utgjør en syklus. For å sikre en enhetlig behandling av alt avløpsvann i tråd med myndighetenes krav, er justering av prosessparametere en del av oppstart og igangkjøring av renseanlegget 

Renseresultater 

Renseprosessen som Biovac benytter er kjent for å gi meget gode og stabile renseresultater når det gjelder organisk materiale, fosfor og suspendert stoff. Garanterte resultater er 90% reduksjon av fosfor og BOF, hvilket er betraktelig bedre enn forurensingsforskriften krever. Reduksjonen av nitrogen i et standard SBR-anlegg er på ca. 50%, men anlegget kan enkelt tilpasses individuelle behov for å fjerne en større mengde av dette næringsstoffet. 

Lave driftskostnader 

Bygging av renseanlegg er et stort økonomisk løft, både for det offentlige og for private utbyggere. Med den økende forurensningen av naturen er det likevel stor vilje til å investere i miljøforbedrende tiltak. Ved bruk av Biovac® renseanlegg gjøres denne satsningen til en trygg investering. Biovac Environmental Technology AS påtar seg ansvaret for at renseanlegget gir de beste resultater som det offentlige krever.  

Det ligger store besparelser i bruk av Biovac® renseanlegg. Store poster på driftsbudsjettet er erfaringsmessig lønninger og drift av ventilasjonssystemer. Lønnsutgiftene kan reduseres ved å legge inn sikkerhet og automatisk feilvarsling. Utgifter til ventilasjonssystemer er fjernet ved å bruke lukkede tanker med avlufting over tak. Lav slamproduksjon, lavt forbruk av kjemikalier og vedlikeholdsfrie prosesstanker bidrar også til lave driftskostnader 

Marius Eilertsen Skinlo

Avd. leder Prosjekt SBR

+47 97157418
marius.skinlo@biovac.no

Geir Vestby

Salgsleder prosjekt

+47 458 33 060
geir.vestby@biovac.no

Knut Eggum

Prosjektleder

+47 915 63 702
knut.eggum@biovac.no

Stig Atle Andersen

Prosjektleder

+47 412 08 198
stig.andersen@biovac.no

Ytrehorn Renseanlegg

2260 pe

Biovac har i 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Hornindal Kommune. Prosessbygget til det gamle renseanlegget ble beholdt for å redusere byggekostnader.

LES MER

PROSJEKTERTE RENSEANLEGG

Biovac har gjennom 40 år levert store avløpsrenseanlegg til både private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess.

LES MER

ALT I EN TANK

Store prefabrikkerte Biovac® avløpsrenseanlegg for nedgraving passer spesielt godt der kunden ønsker en økonomisk løsning på steder hvor man ønsker å unngå store prosessbygg.

Les mer

BÆREKRAFTIG GJENBRUK

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes.

Les mer

MOBILE RENSEANLEGG

Containeranlegg benyttes der det ikke er tilgang til kommunalt avløpsnett. Anleggene kan for eksempel rense avløpsvann fra sovebrakker, kontorbrakker, brakker med kjøkken, etc.

Les mer