Rehabiliteringer

5-500 pe

 

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes. 

Mange av de renseanleggene som prosjekteres blir langt dyrere enn nødvendig. Ofte skyldes dette at det legges inn mer omfattende utstyr og løsninger i byggene enn det som trengs. Slike tillegg kan bli svært fordyrende. 

Biovac prosjekterer også anlegg der vi tar utgangspunkt i det eksisterende renseanlegget.

Om å rehabilitere kommunale renseanlegg

Kravene om rensing av kloakk og avløpsvann blir stadig strengere. Samtidig er det mange kommuner som ser behovet for å rydde opp i løsninger som ikke lenger er gangbare. 

På 80-tallet ble det laget mange renseløsninger som ikke er bra nok i dag. Selve rensingen kan være for dårlig, men det kan også være forhold som knytter seg til HMS på renseanlegget. Vi ser ofte gamle anlegg der det er åpne vannspeil. Da går driftsoperatørene nærmest i en konstant kloakkdunst, og det er ikke godt nok i våre dager.

Biovac kan spare kommunene for store kostnader knyttet til konsulenttjenester, og siden Biovac også setter sin ære i gjenbruk, kan det bli ytterligere besparelser.

Ofte kan selve bygningsmassen fortsatt brukes hvis den modifiseres istedenfor å sette opp et helt nytt bygg. Vi ser alltid etter muligheter der vi for eksempel benytter eksisterende bassenger fremfor å støpe nye, eller utnytte fundamenter som allerede finnes. Da slipper vi ofte omfattende gravearbeider og støping. Utstyret som har med selve renseprosessen å gjøre må som regel skiftes ut i sin helhet, men for øvrig prøver vi å gjenbruke mest mulig. 

Rehabilitering og livssykluskostnader

Offentlige byggeiere og byggherrer pålegges å nøye vurdere livssykluskostnader (LCC) ved anskaffelse av bygg og anlegg. LCC omfatter investeringskostnader og alle årlige kostnader for forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling gjennom bruksfasen, justert for restverdien ved avhending. Denne tilnærmingen krever grundige LCC-beregninger gjennom hele byggeprosjektet, fra tidligfase til utførelsesfase, og benytter standarden NS 3454 livssykluskostnader for bygninger.

Biovac implementerer en lignende strategi når de planlegger kloakkrenseanlegg. Istedenfor å bygge helt nye anlegg, fokuserer Biovac på rehabilitering og gjenbruk av eksisterende strukturer. Dette er i tråd med prinsippene for livssykluskostnader, der hele livssyklusen til anlegget blir nøye evaluert.

Denne tilnærmingen gir Biovac muligheten til å effektivt håndtere behovet for oppgraderinger i eksisterende kloakkrenseanlegg. Ved gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og oppgradering av utstyr, bidrar Biovac til å unngå unødvendige kostnader for kommunene. Samtidig vektlegger Biovac bærekraftig praksis ved å gjenbruke og modifisere eksisterende strukturer, noe som ikke bare reduserer kostnader, men også minimerer behovet for omfattende gravearbeider og støping.

Marius Eilertsen Skinlo

Avd. leder Prosjekt SBR

+47 97157418
marius.skinlo@biovac.no

Geir Vestby

Salgsleder prosjekt

+47 458 33 060
geir.vestby@biovac.no

Knut Eggum

Prosjektleder

+47 915 63 702
knut.eggum@biovac.no

Stig Atle Andersen

Prosjektleder

+47 412 08 198
stig.andersen@biovac.no

Birketveit Renseanlegg

500 pe

Biovac prosjekterte inn et nytt renseanlegg for Birkeland kommune i eksisterende prosessbygg. Dette sparte kommunen for store summer.

Nye Røysing Renseanlegg

SBR 0315, 000 pe

Tekst

LES MER

PROSJEKTERTE RENSEANLEGG

Biovac har gjennom 40 år levert store avløpsrenseanlegg til både private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess.

LES MER

BÆREKRAFTIG GJENBRUK

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes.

Les mer

ALT I EN TANK

Store prefabrikkerte Biovac® avløpsrenseanlegg for nedgraving passer spesielt godt der kunden ønsker en økonomisk løsning på steder hvor man ønsker å unngå store prosessbygg.

Les mer

MOBILE RENSEANLEGG

Containeranlegg benyttes der det ikke er tilgang til kommunalt avløpsnett. Anleggene kan for eksempel rense avløpsvann fra sovebrakker, kontorbrakker, brakker med kjøkken, etc.

Les mer