Når renseanlegget bytter eier

Dersom serviceavtale er lovpålagt, gjelder følgende ved salg av anlegget:

  • Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget betjener, plikter anleggseier å overføre ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier
  • Anleggets eier hefter for serviceavgiften og eventuelle utrykningskostnader inntil Biovac har mottatt signert serviceavtale med ny eier. Heftelsen følger dato for overtagelsen i serviceavtalen
  • Anleggseier er ansvarlig for sine forpliktelser etter denne avtalen, uavhengig av om det er flere eiere av eiendommen anlegget betjener, og bærer risikoen for brukerfeil som ikke er forårsaket av Biovac
  • Biovac har rett til, uten kundens samtykke, å overdra sine rettigheter og/eller forpliktelser etter denne avtalen til tredjepart
  • Avtalen kan sies opp skriftlig pr. epost til kontakt@biovac.no med en oppsigelsestid på tre måneder fra utløpet av måneden oppsigelsen blir gitt. Dersom myndighetene stiller krav om serviceavtale for anlegget, er Biovac forpliktet til å informere forurensningsmyndighetene om oppsigelse

Skjema for eierskifte

Melding om eierskifte gjøres enklest ved å fylle ut skjema nedenfor. Biovac vil da iht. kommunens krav sende serviceavtale for signering til ny anleggseier. For at Biovac skal kunne gjennomføre eierskiftet, må alle obligatoriske felter fylles ut.