Om serviceprogrammet

for Biovac minirenseanlegg

Våre serviceteknikere tar hånd om all nødvendig vedlikehold av minirenseanlegget 1-3 ganger per år. Har du behov for service utover dette, er Biovac alene om å tilby hjelp innen 24 timer etter at du har kontaktet oss.

Anleggseier står selv ansvarlig for bruk og drift av anlegget og plikter å gjennomføre nødvendig opplæring og følge de instrukser og anvisninger som er gitt. Første service gjennomføres innenfor 6 mnd. Etter at anlegget er igangkjørt av servicetekniker.

Ordinær serviceavtale omfatter følgende tjenester: 

 • Gjennomgang av anlegget iht. gjeldende servicerutine
 • Rapportering til anleggseier etter gjennomført service 
 • Rapportering til kommunen etter gjennomført service 
 • Beredskapsordning 

Ved behov for service utover ordinær service, avtales ekstraordinær service. I tillegg kan anleggseier tegne avtale om Biovac Trygg. Biovac skal rapportere til kommunen dersom anlegget har behov for ekstra tømming.

FINN LOKAL SERVICETEKNIKER

Trenger du å komme i kontakt med den lokale serviceteknikeren, finner du kontaktinformasjon ved å søke på gjeldende område/sted i søkeruten:

Som eier av et minirenseanlegg er det viktig å følge brukerinstruksen for å sikre lang levetid og lave driftsutgifter

Det kan være lurt å merke alle toalettene i huset med hva som IKKE skal i do:

• Sanitetsbind/tamponger
• Tamponger
• Bleier
• Kondomer
• Hår
• Våtservietter
• Q-tips
• Vaskekluter/-filler
• Kaffegrut
• Fett
• Matrester
• Gullfisker

Olje, bensin, maling, terpentin, klorin, whitespirit eller andre sterke kjemikalier skal heller ikke i avløpet

Bestill "Ikke-putt"-klistremerkerFyll også ut tlf slik at vi har oppdatert kontaktinformasjon i vårt kunderegister

BIOVACS FORPLIKTELSER

Biovacs forpliktelser

 

 • Biovac plikter å kvalitetssikre servicepersonell iht. kompetanse og at service gjennomføres iht. serviceinstruks for gjeldende anlegg
 • For minirenseanlegg plikter Biovac å tilrettelegge for opplæring iht. gjeldende brukerinstruks ved hjelp av skriftlig og/eller elektronisk materiell, samt sende egenerklæringsskjema til anleggseier
 • Biovac er ansvarlig for gjennomføring av service på anlegget iht. minimum oppgitt antall servicer
 • Biovac plikter å gjennomføre ekstraordinær service utover minimum antall servicer per år dersom anleggets belastning krever dette
 • Biovac plikter å overholde beredskapsordning (24 timer ukedager og 36 timer helg/helligdager). Dette gjelder ikke offshore-anlegg, se “Tilleggsavtale for anlegg i anleggsrom”
 • Biovac plikter å utbedre feil og skifte komponenter dersom det er feil på anlegget som fører til at anlegget ikke tilfredsstiller rensekrav iht. gjeldende regelverk
 • Biovac plikter å gjennomføre servicer i.h.t gjeldende servicerutiner for aktuell anleggstype(r) og gjeldende sjekklister i servicesystemet
 • For minirenseanlegg plikter Biovac å utføre måling av følgende driftsparametre for å kunne vurdere anleggets driftsstatus og renseeffekt: temperatur, pH, turbiditet, ortofosfat og slamvolum (SV30)
 • Biovac plikter å medbringe reservedeler/slitedeler som er aktuell for anleggstypen. For deler som normalt ikke skiftes ut, eller som skiftes sjelden, plikter Biovac å ha dette på lager i Norge
 • Biovac plikter å utrede årsak til overskridelse av utslippskrav
 • Biovac plikter å rekvirere ytterligere kompetanse ved behov for å diagnostisere alvorlige/kompliserte driftsproblemer
 • Biovac plikter å sende servicerapport til anleggseier og kommune etter gjennomført service. Forutsetter epostadresse til anleggseier
 • Biovac plikter å rapportere til eier og kommunen om eventuelle feil/avvik som ikke kan utbedres under servicebesøket
 • Biovac plikter å melde om brudd på serviceavtalen til forurensningsmyndighetene

ANLEGGSEIERS FORPLIKTELSER

Anleggseiers forpliktelser

 

  • Eier er selv ansvarlig for at nødvendige tillatelser i forhold til lover og forskrifter er fremskaffet og overholdes
  • Eier er ansvarlig for at gjeldende instrukser og anvisninger følges. Eksempelvis monteringsanvisninger, brukerinstrukser, tømmeinstrukser, tegninger etc.
  • Aløpsnett skal være luftet over tak iht. Gjeldende sanitærforskrift
  • For minirenseanlegg plikter eier å motta opplæring iht. gjeldende brukerinstruks og signere egenerklæring som inneholder punkter som er avgjørende for at anlegget skal fungere tilstrekkelig. Anleggseier er ansvarlig for å sende signert egenerklæringsskjema til kommunen
  • Eier er ansvarlig for å opprettholde kjørbar vei frem til minimum 20 m fra anleggets plassering (unntatt gråvannsanlegg med slamsil)
  • Eier plikter å sørge for at alle lokk er ryddet for snø/is, samt sørge for enkel adkomst for servicepersonell på hverdager mellom 08:00 – 16:00
  • Eier pikter å varsle servicepersonell ved alarm eller andre indikasjoner på driftsproblemer
  • Eier plikter å bastille og bekoste slamtømming og eventuell spyling av anlegget ved behov, og på oppfordring fra servicepersonell
  • Eier tillater servicepersonell å skifte defekte komponenter og slitedeler dersom det er feil på anlegget som fører til at anlegget ikke klarer å tilfredsstille rensekrav iht. gjeldende regelverk. Utbedring gjøres for anleggseiers regning
  • Ved salg av eiendom plikter anleggseier å informere ny eier om krav i gjeldende utslippsavtale, og at eksisterende serviceavtale sies opp fra overtakelsesdato. Kontaktinformasjon til ny eier skal meddeles Biovac Environmental Technology AS
  • Ved framleie plikter anleggseier og informere leietaker om viktige forhold ved utslippstillatelsen, slik som maksimal belastning (antall beboere) og plikt til å sikre at service/tilsyn har adgang til minirenseanlegget. Ved framleie skal anleggseier påse at de som bruker boligen(e) er kjent med brukerinstruksen og hva som ikke skal tilføres anlegget