Nedgravde avløpsrenseanlegg

70-1000 pe

 

Store prefabrikkerte Biovac® avløpsrenseanlegg for nedgraving passer spesielt godt der kunden ønsker en økonomisk løsning på steder hvor man ønsker å unngå store prosessbygg.

På spesielle henvendelser utarbeides og bygges også større nedgravde anlegg.

Anvendelige anlegg

Nedgravde renseanlegg passer spesielt godt til mindre boligfelt, hyttefelt, campingplasser og lignende, der det ikke er ønskelig med et stort anleggsbygg. De nedgravde anleggene leveres med et lite isolert kontrollbygg (2,4 x 2,4 m) som standard.

Tilleggsutstyr som ventilasjon/kullfilter og større lagringstanker for kjemikalier leveres på forespørsel. Andre løsninger, med eller uten kontrollbygg, prosjekteres på forespørsel.

Nedgravde renseanlegg

Vi har satt driftsoperatøren i fokus, med hensyn til HMS, arbeidsmiljø og servicevennlighet. Biovac leverer kun lukkede tanker, oppvarmede og godt opplyste tekniske rom slik at kontakt med avløpsvann reduseres til et absolutt minimum. Anleggene leveres i flere forskjellige konfigurasjoner. De minste anleggene består av én tank, mens de større består av 2 eller fler.

 

Biovac® biologisk/kjemisk rensing

Biovac® avløpsrenseanlegg er høygradige “aktiv slamanlegg” med kjemisk felling. Det benyttes en prosess med “porsjonsvis behandling”, noe som sikrer at alt avløpsvann får samme behandling uavhengig av variasjoner i tilrenning (SBR-teknologi).

Dette er en velkjent prosess med optimal fjerning av både organisk stoff og fosfor. Prosessen gir dessuten høy nitrogenfjerning. Biovac® avløpsrenseanlegg er bygget opp etter moderne prinsipper innen renseteknologi og tilfredsstiller dagens strenge miljøkrav.

 

Renseresultater

Den renseprosessen som Biovac benytter gir meget gode og stabile renseresultater når det gjelder organisk materiale, fosfor og suspendert stoff. Garanterte resultater er 90 % reduksjon av BOF5, 90 % reduksjon av fosfor og 15 mg/l suspendert stoff i utløpsvannet.

Reduksjonen av nitrogen i et standard SBR-anlegg er normalt på ca. 50 %, men anlegget kan dimensjoneres for ytterligere reduksjon av nitrogen.

Dersom det kreves ytterligere reduksjon av næringsstoff er eller bakterier i utløpsvannet, kan Biovac levere hygieniseringsanlegg og/eller filterbasert etterpolering.

 

Fjernstyring

Biovac® renseanlegg kan også utstyres med nettbasert fjernovervåking og fjernstyring til svært lave kostnader. Med denne tilleggsmodulen kan både anleggseier og Biovac enkelt overvåke driften av anlegget.

Feilsøking og driftsjusteringer kan gjøres direkte fra Biovac sitt hovedkontor, noe som betyr reduserte driftskostnader for kunden.

 

Drift/service

Igangkjøring, drift og service utføres av vårt landsdekkende nettverk av sertifiserte serviceteknikere. Disse innehar solid kunnskap og erfaring med Biovac® avløpsrenseanlegg.

Anleggene er utformet på den måten at renseprosessen starter først når det er tilstrekkelig med avløpsvann i mottakstanken. I perioder med lav eller ingen tilrenning, vil anlegget bli stående på “vent”. Dette bidrar blant annet til lav slamproduksjon og lavt forbruk av kjemikalier, noe som igjen gir lavere driftskostnader.

Ytrehorn Renseanlegg

2260 pe

Biovac har i 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Hornindal Kommune. Prosessbygget til det gamle renseanlegget ble beholdt for å redusere byggekostnader.

LES MER

PROSJEKTERTE RENSEANLEGG

Biovac har gjennom 40 år levert store avløpsrenseanlegg til både private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess.

LES MER

ALT I EN TANK

Store prefabrikkerte Biovac® avløpsrenseanlegg for nedgraving passer spesielt godt der kunden ønsker en økonomisk løsning på steder hvor man ønsker å unngå store prosessbygg.

Les mer

BÆREKRAFTIG GJENBRUK

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes.

Les mer

MOBILE RENSEANLEGG

Containeranlegg benyttes der det ikke er tilgang til kommunalt avløpsnett. Anleggene kan for eksempel rense avløpsvann fra sovebrakker, kontorbrakker, brakker med kjøkken, etc.

Les mer